7 Śląski Festiwal Jazzowy

1 maja 2012 18:24

16 maja rusza 7. Sile­sian Jazz Festi­val. Każ­dej edy­cji imprezy przy­świeca idea edu­ka­cji Jaz­zo­wej. Dla­tego tak uznani muzycy jak Kurt Elling czy Andy Mid­dle­ton nie tylko kon­cer­tują w Kato­wi­cach, ale i popro­wa­dzą warsz­taty z woka­li­styki jaz­zo­wej oraz kom­po­zy­cji i aran­ża­cji w kla­sie sak­so­fonu. Sile­sian Jazz Festi­val stara się także łączyć kon­certy uzna­nych mistrzów (w tym roku będą to mię­dzy innymi: Adam Mako­wicz, Hen­ryk Miś­kie­wicz, Grze­gorz Nagór­ski) z mło­dymi muzy­kami, lau­re­atami Biel­skiej Zadymki Jaz­zo­wej, Jazz Juniors oraz Sile­sia Juniors Stage.

25 kwiet­nia po raz pierw­szy zapro­simy Pań­stwa do udziału w kon­kur­sie z wie­dzy o pol­skiej muzyce jaz­zo­wej, zaś 18 maja do debaty „Co sły­chać w pol­skim jaz­zie?” pro­wa­dzo­nej przez Kry­stiana Bro­dac­kiego. Dla dzieci i mło­dzieży przy­go­to­wa­li­śmy serię ani­ma­cji muzyczno – pla­stycz­nych, wśród nich mię­dzy innymi: warsz­taty muzyczne (ul. Mariacka oraz Teatr Roz­rywki) i Rodzinne Mati­née na jazzowo.
Sile­sian Jazz Festi­val jest rów­nież rów­nież plat­formą inte­gra­cji ośrod­ków jaz­zo­wych z Pol­ski i Europy. Muzycy z kilku zna­czą­cych uczelni podzielą się swo­imi doświad­cze­niami, suk­ce­sami i pro­ble­mami. Do Kato­wic przy­jadą przed­sta­wi­ciele szkół z Kra­kowa, Gdań­ska , Rot­ter­damu oraz Ostrawy.
Jako, ze do tej pory Sile­sian Jazz Festi­val miał zaszczyt gościć tak wspa­nia­łych muzy­ków jak mię­dzy innymi: Wal­lace Roney, Vic­tor Men­doza, Kurt Rosen­win­kel, Ravi Col­trane, Jim Black, Matt Mit­chell, Geo­rge Cables, Lars Daniels­son, John Par­ri­celli, Piotr Woj­ta­sik, Jaro­sław Śmie­tana, Leszek Moż­dżer, Michał Urba­niak, Ber­nard Maseli, uzna­li­śmy, że naj­lep­szym zwień­cze­niem każ­dej edy­cji imprezy będzie przy­zna­nie sta­tu­etki Amba­sa­dora Jazzu w Pol­sce. W tym roku otrzyma ją…
Zdra­dzimy to w cza­sie kon­certu finałowego.

Program

Sile­sian Jazz Festi­val 2012

25.04.2012
18.30
Kon­kurs wie­dzy o pol­skim jaz­zie
20.30
Magda Piskor­czyk z zespo­łem – kon­cert
Magda Piskor­czyk –wokal, gitara aku­styczna, basowa i elek­tryczna
Ola Sie­mie­niuk — gitara dobro, aku­styczna i elek­tryczna
Adam Rozen­man — instru­menty per­ku­syjne
Bar­tosz Kazek — per­ku­sja
Miej­sce: Klub Kato­fo­nia, ul. Mariacka 18 a
(impreza towarzysząca)

15.05.2012
19.00.
Lau­re­aci Sile­sia Junior Stage — kon­cert
20.30.
Polu­zjanci
– kon­cert
Kuba Badach — wokal
Prze­my­sław Macio­łek — gitara
Robert Luty — per­ku­sja
Grze­gorz Jabłoń­ski – piano
Mar­cin Górny – piano
Piotr Żaczek — bas
Miej­sce: ul. Mariacka
Orga­ni­za­tor. Klub Kato­fo­nia, ul. Mariacka 18 a
(impreza towarzysząca)

16.05.2012
13:00 –16:00
Andy Mid­dle­ton — warsz­taty z kom­po­zy­cji i aran­ża­cji,
miej­sce. Aka­de­mia Muzyczna, ul Kra­siń­skiego 27, sala nr 7
21.00
Dariusz Dobrosz­czyk Trio
Dariusz Dobrosz­czyk– for­te­pian
Jakub Miel­ca­rek– kon­tra­bas
Grze­gorz Masłow­ski– per­ku­sja
kon­cert lau­re­atów Biel­skiej Zadymki Jaz­zo­wej 2012
miej­sce. Jazz Club Hip­noza, pl. Sejmu Śląskiego 2
21.00
Greene/Price/Wiśniewski
Mike Gre­ene – gitara, banjo, man­do­lina, akor­deon
David Price — bass
Łukasz Wiśniew­ski — har­mo­nijka
miej­sce. Klub Kato­fo­nia, ul. Mariacka 18 a
(impreza towarzysząca)

17.05.2012
14:00 –16:00
Andy Mid­dle­ton — master class sak­so­fon,
miej­sce. Aka­de­mia Muzyczna, ul Kra­siń­skiego 27, sala nr 6
17.00
Ber­nard Maseli – „Elek­tro­nika w jaz­zie i muzyce roz­ryw­ko­wej” – warsz­taty dla dzieci i mło­dzieży (wibra­fon, kat, kalimba)
Miej­sce: Mała Scena Teatru Roz­rywki, ul. M. Konop­nic­kiej 1, Cho­rzów,
18.00
W sta­rym kinie
Śpie­wak jazz­bandu (The Jazz Sin­ger) 1927, reż. Alan Cro­sland
Pro­wa­dze­nie: prof. Andrzej Gwóźdź
Gość: Mate­usz Pospie­szal­ski
miej­sce: CKK, plac Sejmu Śląskiego 2, sala gru­dniowa.
21.00
Big Band Krak – kon­cert
Mag­da­lena Pilch — vokal:
Roman Mar­czyń­ski — trąbka
Wła­dy­sław Horo­bik — trąbka
Mar­cin Ślusar­czyk — Sak­so­fon altowy
Sta­ni­sław Olko — Sak­so­fon altowy
Janusz Witko — Sak­so­fon teno­rowy
Tomasz Gajew­ski — Puzon
Maciej Pierz­chała — For­te­pian
Jan Gon­ciar­czyk — Kon­tra­bas
Bar­tło­miej Szcze­pań­ski – Per­ku­sja
miej­sce. Klub Kato­fo­nia, ul. Mariacka 18 a
(impreza towarzysząca)

18.05.2012
16.00
Hen­ryk Miś­kie­wicz FULL DRIVE 3 feat. Michael ‘Pat­ches’ Ste­wart — kon­cert połą­czony z ani­ma­cją muzyczną dla dzieci, mło­dzieży i pla­styką dla dzieci
Michael „Pat­ches” Ste­wart – trąbka
Hen­ryk Miś­kie­wicz – sak­so­fony
Marek Napiór­kow­ski – gitary
Robert Kubi­szyn – gitara basowa
Michał Miś­kie­wicz — per­ku­sja
miej­sce. ul. Mariacka
18.00
Debata Co sły­chać w pol­skim jaz­zie z udzia­łem Kry­stiana Bro­dac­kiego, Sta­ni­sława Danie­le­wi­cza i Anto­niego Krupy.
miej­sce. Oran­że­ria Aka­de­mii Muzycz­nej, ul. Zaci­sze 3
19.00
kon­cert
Andy Mid­dle­ton, Big Band AM w Kato­wi­cach, Big Band AM w Kra­ko­wie, pro­wa­dzony przez prof. Woj­cie­cha Gro­bo­rza oraz lau­re­aci Jazz Juniors 2011 High Defi­ni­tion i PeGa­PoFo.
miej­sce: sala kon­cer­towa Aka­de­mii Muzycz­nej, ul. Zaci­sze 3.
21.00
Bar­tek Przy­tuła z zespo­łem,
miej­sce. Klub Kato­fo­nia, ul. Mariacka 18 a
(impreza towa­rzy­sząca)
22.00
BORIS URBANEK plus TUTU — kon­cert
Boris Urba­nek — for­te­pian
Michal Zacek – sak­so­fon sopra­nowy
Mar­tin Gaspar – gitara basowa, kon­tra­bas
Mar­cel Bun­taj — per­ku­sja
miej­sce. Jazz Club Hip­noza, pl. Sejmu Śląskiego 2

19.05.2012
11.00
Jaz­zowe Rodzinne Mati­née – Janek Paw­lak na wibra­fo­nie
Pro­wa­dze­nie Zdzi­sław Smu­ce­ro­wicz.
miej­sce: CKK, plac Sejmu Śląskiego 2, sala gru­dniowa (d. sala 211).
18.00
Adam Mako­wicz — Grać pierw­szy for­te­pian — kon­cert
Miej­sce: Fil­har­mo­nia Śląska (sala na Giszowcu), ul. Psz­czyń­ska 6.

Po kon­cer­cie pod­pi­sy­wa­nie ksią­żek i spo­tka­nie z auto­rem książki Grać pierw­szy for­te­pian – roz­mowy z Ada­mem Mako­wi­czem Mar­kiem Stra­szem i Ada­mem Makowiczem.

19.30
Leszek Kuła­kow­ski Ensem­ble Pic­colo Code Num­bers
Leszek   Kuła­kow­ski — for­te­pian
Piotr Kuła­kow­ski  –  kon­tra­bas
Krzysz­tof Gra­dziuk  –  per­ku­sja
Codarts Master Ensem­ble AM Rot­ter­dam– Holan­dia
Eef Acker — wokal
Kris Goes­sens — for­te­pian
Jose Gon­ca­lves Pere­ira– sak­so­fon
Arnau Gaf­foé Far­ras – sak­so­fon
Fre­de­rik Möhle  – kon­tra­bas
Peter Lenz  – per­ku­sja
miej­sce. sala kon­cer­towa Aka­de­mii Muzycz­nej, ul. Zaci­sze 3.
22.00
Kwar­tet Grze­go­rza Nagór­skiego — kon­cert
Grze­gorz Nagórski-puzon
Paweł Tomaszewski-fortepian
Andrzej Święs-kontrabas
Łukasz Żyta-perkusja
miej­sce. Jazz Club Hip­noza, pl. Sejmu Śląskiego 2
22.15
Inter­play Jazz Duo – lau­re­aci Zadymki jaz­zo­wej 2012
Kamil Urbań­ski – for­te­pian
Jędrzej Łaciak — bass
miej­sce. Gale­ria Cen­trum, CKK pl. Sejmu Śląskiego 2
(NOC MUZEÓW)

20.05.2012
13.00 –15.00
Kurt Elling – master class
miej­sce. sala kon­cer­towa Aka­de­mii Muzycz­nej, ul. Zaci­sze 3.
19.00
Kurt Elling quar­tet — kon­cert
Kurt Elling — wokal
Lau­rence Hob­good — for­te­pian
John McLean — gitara
Clark Som­mers — bass
Quincy Davis — per­ku­sja
Miej­sce: sala kon­cer­towa CKK, pl. Sejmu Śląskiego 2
21.30
Janek Paw­lak Squad – kon­cert
Janek Paw­lak — wibra­fon,
Bar­tek Dwo­rak — skrzypce,
Andrzej Gon­dek — gitara,
Kuba Dwo­rak — kon­tra­bas,
Szy­mon Madej — per­ku­sja
miej­sce. Jazz Club Hip­noza, pl. Sejmu Śląskiego 2

WYSTAWA
19.05 – 31.05.2012

Krzysz­tof Sza­fra­niec: JAZZ Land­scape
30 muzycz­nych, kon­cer­to­wych por­tre­tów muzy­ków jaz­zo­wych, blu­eso­wych i roc­ko­wych. Wystawa jest nie­jako wycieczką po róż­nych obsza­rach muzycz­nych i miej­scach, do któ­rych podą­ża­jąc za muzyką tra­fił ich autor — Krzysz­tof Szafraniec.

Krzysz­tof Sza­fra­niec
Miesz­ka­niec Kato­wic, zwią­zany z kwar­tal­ni­kiem “Twój Blues” od początku jego ist­nie­nia. Od kil­ku­na­stu lat upra­wia foto­gra­fię kon­cer­tową, publi­kuje w cza­so­pi­smach “Twój Blues”, “Gita­rzy­sta”, “Jazz Forum”. Miał kil­ka­na­ście wystaw indy­wi­du­al­nych (m.in. w Cho­rzo­wie, Kato­wi­cach, Toru­niu, Ostro­wie Wlkp., Tar­no­brzegu…) oraz brał udział w kilku zbio­ro­wych (m.in. Bielsko-Biała pod­czas Biel­skiej Zadymki Jaz­zo­wej).
miej­sce. Gale­ria 5, CKK pl. Sejmu Śląskiego 2
(impreza towarzysząca)

źrodło:www.sfj.com.pl


Dodaj swój komentarz


E-mail (wymagany, nie publikowany)

Zobacz wszystkie wywiady ›