11. Silesian Jazz Festival – Katowice 2016

25 listopada 2016 13:02

silesia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sile­sian Jazz Festi­val  to jedno z naj­waż­niej­szych wyda­rzeń na muzycz­nej mapie Pol­ski. Przez sie­dem edy­cji odby­wał się na wio­snę. Wycho­dząc od for­muły Dni Otwar­tych, w cza­sie któ­rych pre­zen­to­wano doko­na­nia stu­den­tów i absol­wen­tów Insty­tutu Jazzu Aka­de­mii Muzycz­nej w Kato­wi­cach, stwo­rzono Festi­wal, o któ­rym z uzna­niem wypo­wia­dają się zarówno pro­fe­sjo­nalni kry­tycy, jak i publiczność.

W trakcie SJF w salach koncertowych Centrum Kultury Katowice i Akademii Muzycznej odbywają się koncerty z udziałem największych gwiazd jazzu. SJF zatem staje się niepowtarzalną okazją do spotkania z wirtuozami muzyki, czerpiącymi inspiracje z tradycji i folkloru Festiwalowi towarzyszą warsztaty jazzowe dla wszystkich chętnych prowadzone w AM.

11. Sile­sian Jazz Festi­val odbę­dzie się w dniach 09–11 grudnia

 

 

11. Sile­sian Jazz Festival 

Kato­wice 2016

 

 

9.12.2016 (pią­tek)  

 

11.00 Aka­de­mia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego

3. MIĘDZYNARODOWY KONKURS NA KOMPOZYCJĘ JAZZOWĄ

– otwarte przesłuchania

18.00  DAAHOUD SALIM QUINTET (Hisz­pa­nia, Sewilla — Mia­sto Muzyki UNESCO)

Bruno Calvo – trąbka

Pablo Mar­ti­nez – puzon

Daahoud Salim – fortepian

Hen­drik Mül­ler – kontrabas

Sun-Mi Hong — perkusja

18.45  MACIEK WOJCIESZUK QUINTET

Pau­lina Atmań­ska – fortepian

Adam Tadel – kontrabas

Paweł Pal­cow­ski – trąbka

Jakub Łępa – sak­so­fon altowy, tenorowy

Maciek Woj­cie­szuk – perkusja

19.30   XAM VOLO BAND (UK, Liver­pool — Mia­sto Muzyki UNESCO)

Sam Folo­run­sho aka XamVolo

Phil Dyer — gitara

Peter Roper — perkusja

Andreas Oxholm – gitara basowa

Leon John­son — keyboard

 

21.00   Kato­wice Mia­sto Ogro­dów — sala 211

THE JAZZ QUARTET OF CONSERVATORIO „G.B. MARTINI(Wło­chy, Bolo­nia – Mia­sto Muzyki UNESCO)

Sara Bat­ta­glini  – wokal

Davide Ange­lica – gitara elektryczna

Gabriele Quar­ta­rone – bas elektryczny

Vin­cenzo Mes­sina — perkusja

SQUARE ONE (UK, Glas­gow — Mia­sto Muzyki UNESCO)

Joe Wil­liam­son – gitara

Peter John­stone – fortepian

David Bow­den – kontrabas

Ste­phen Hen­der­son — perkusja

 

10.12.2016  (sobota)

18.00  Kato­wice Mia­sto Ogro­dów — sala koncertowa

finał 3. MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU NA KOMPOZYCJĘ JAZZOWĄ

19.00  SCHMIDT ELECTRIC  EDYCJA SPECJALNA  FEAT.  MIUOSH & TEN TYP MES

Piotr Schmidt  – trąbka

Tomasz Bura — fortepian

Michał Kap­czuk – gitara basowa/kontrabas

Seba­stian Kuch­czyń­ski — perkusja

Alex Hut­chings — gitara

Joanna Szy­mala – elektronika

Miu­osh

Ten Typ Mes

 

21.00  Absur­dalna

ASCH QUINTET (Niemcy, Han­no­ver — Mia­sto Muzyki UNESCO)

Nils Bre­der­low – saksofon

Vol­kan Aydogdu – sak­so­fon, klarnet

Raphael Jaspert — gitara

Mar­cus Lewyn — kontrabas

Tim Nic­klaus – perkusja

VASCO MIRANDA QUARTET (Por­tu­ga­lia, Idanha-a-Nova – Mia­sto Muzyki UNESCO)

 

11.12.2016  (nie­dziela)

18.00   Kato­wice Mia­sto Ogro­dów  — sala koncertowa

AGA DERLAK TRIO

Aga Der­lak – fortepian

Tymon Trąb­czyń­ski – kontrabas

Bar­tosz Sza­blow­ski – perkusja

19.00   URSZULA DUDZIAK & WALK AWAY

Urszula Dudziak — wokal

Adam Wendt — saksofon

Ber­nard Maseli — kat

Tomasz Gra­bowy – gitara basowa

Zbi­gniew Jaku­bek — keyboard

Krzysz­tof Zawadzki — perkusja

 

Impreza towa­rzy­sząca:

wystawa foto­gra­fii Alek­san­dry Kasz­tal­skiej „Metro Sztuki”

– Kato­wice Mia­sto Ogro­dów, 7 – 18.12.2016r.

 

źródło:materialy prasowe organizatora


Dodaj swój komentarz


E-mail (wymagany, nie publikowany)

Zobacz wszystkie wywiady ›